Kopalnia-stanowisko wójta

W dniu dzisiejszym opublikowane zostało stanowisko wójta w sprawie powstania kopalni. Publikujemy je poniżej:

 

STANOWISKO WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA
w sprawie planowanej kopalni w Brzeziej Łące

 

W dniu 28 lipca 2015 r. odbyło się, w siedzibie Urzędu Gminy, z inicjatywy spółki „Kruszywa Centrum” spotkanie dotyczące zamiaru uruchomienia na dz. nr 102/1, 102/4 obręb Brzezia Łąka kopalni wydobywania kruszywa. Podczas spotkania Zastępca Wójta Gminy Długołęka poinformowała inwestorów, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Brzezia Łąka oraz studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Długołęka nie przewiduje tego rodzaju inwestycji.

Mimo to inwestor złożył wniosek do Marszałka Województwa o wydanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną złoża kruszywa naturalnego „Brzezia Łąka”, w konsekwencji czego Marszałek Województwa Dolnośląskiego decyzją z dnia 01 lipca br. zatwierdził dokumentację geologiczną złoża. W tym miejscu podkreślam, iż Gmina Długołęka z uwagi na to, że nie była stroną postępowania nie mogła mieć żadnego wpływu na decyzję Marszałka.
W dniu 16 lipca 2015 r. spółka „Kruszywa Centrum” wystąpiła do tutejszego urzędu o wydanie tzw. decyzji środowiskowej. Decyzja ta ma na celu określenie jaki wpływ na środowisko będzie mieć planowane przedsięwzięcie. Uzyskanie tej decyzji jest niezbędne do złożenia wniosku o wydanie koncesji na wydobywanie kopalin. Mając na uwadze powyższe jestem zobowiązana wszcząć procedurę rozpatrzenia wniosku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Obecnie trwa analiza prawna dotycząca możliwości wydania negatywnej decyzji środowiskowej.
W tym miejscu pragnę zapewnić, iż jako Wójt Gminy Długołęka, jestem przeciwna uruchomieniu kopalni kruszywa naturalnego w Brzeziej Łące, dlatego też powyższe przedsięwzięcie nie zostało dotąd i nie będzie ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Brzezia Łąka ani w studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Długołęka.
Jednocześnie oświadczam, iż w pełni popieram obawy mieszkańców wsi Brzezia Łąka w sprawie planów uruchomienia kopalni. Zapewniam, że użyję wszelkich możliwości prawnych, będących w kompetencji Wójta Gminy, aby uniemożliwić zrealizowanie powyższej inwestycji.

 

Cieszymy się, że nasz głos został usłyszany i trzymamy za słowo. Pokazuje to, że mobilizacja i zaangażowanie nas wszystkich przynosi rezultaty. Żałujemy jedynie, że nie wykorzystano wszystkich możliwych źródeł komunikacji do poinformowania mieszkańców wcześniej o takiej sytuacji. Suchy komunikat na BIP to jedynie wymagane prawem minimum. Obecnie, na podstawie deklaracji Pani Wójt, sprawa ma szansę na szczęśliwy koniec. Czy w przyszłości możemy jednak liczyć np. na informację na stronie Urzędu, wykorzystanie systemu powiadomień SMS oraz większe zaangażowanie naszego radnego i innych osób pełniących funkcje publiczne? 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.